Aloshpur

Natok : Aloshpur 
Directed : Al Hajen
Produced : Azad
Starring :  Fazlur Rahman Babu, Chanchal Chowdhury, Bidya Sinha Mim, A Kha Ma Hasan, Alvee, Rahmat Ali, Doly Jahur, Chitrolekha Guho, Dhan, Lutfor Rahman George, Rifat Chowdhury, Arfan Chowdhury, Shamim Sarker.
Story : Mohammad Mamun-Ar-Rashid
Language : Bengali
Label : Cd Choice

Aloshpur

Aloshpur