Ektai Prem Amar

Natok : Ektai Prem Amar
Script & Direction : Mohidul Mohim 
Starring : Farhan Ahmed Jovan & Keya Payel
Dop : Kamrul Islam Shubho & Mostak Morshed
Edit & Colour : Arefin Sarker 
Music : Avraal Sahir