Amar Shopno Amar Shongshar

Movie : Amar Shopno Amar Shongshar
Directed : F. I. Manik
Produced : Monowar Hossain Dipjol
Starring : Dipjol, Reshi, Amin Khan, Purnima, Asif Iqbal, Shakil, Puja, Jayed Khan, D.J. Shohel, Ali Raaz, Shadek Bacchu, Miju Ahmed, Teli Shamad, Shanu Shiba, Eliyas Kobra, Kazi hayat, Kala Aziz
Story : Monowar Hossain Dipjol
Music : Alam Khan
Language : Bengali
Label : Cd Choice