Shamir Shongshar

Movie    : Shamir Shongshar
Directed : Jakir Hossain Raju
Produced : Md. Abul Kalam
Starring : Shakib Khan, Apu Biswas, Shohel Rana, Bobita, Kholilullah, Ali Raaz, Kabila, Misha Shawdagor.
Story    : Abdullah Johir Babu
Music    : Ali Akram Shuvo
Language : Bengali
Label    : Cd Choice