Sultana Bibiana

Movie : Sultana Bibiana
Directed By : Himel Ashraf
Produced : Arshad Adnan
Starring : Bappy, Achol, Amit Hasan, Shahibuzzaman Salim, Mamunur Rashid, Music By : Habib Wahid, Iman Saha, Imran & Akash Sen
Story & Dialogue : Faruk Hossain
Language : Bengali
Label : Cd Choice